Ciekawostki

Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny i gdzie się go wykorzystuje?

Stosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego pozwala oszczędzić czas i w wygodny sposób podpisać dokumenty urzędowe. Jest to świetna alternatywa dla osób, które nie przepadają za przesiadywaniem w długich kolejkach.

Kwalifikowany podpis elektroniczny to nic innego, jak własnoręczne potwierdzenie swojej tożsamości, ale wykonywane w sposób elektroniczny. Jego celem jest uwierzytelnienie przeróżnych dokumentów i umów, które posiadają charakter prawny.

Ustawa o podpisie elektronicznym

Ustawa z dnia 18 września o podpisie elektronicznym stanowi wyraz konsekwencji polskiego ustawodawcy w dostosowywaniu polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej, i stanowi wykonanie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie ramowych warunków Wspólnoty dla podpisu elektronicznego. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia przepisów modelowych zawartych w tych aktach do systemów prawa krajowego, oraz usunięcia istniejących sprzeczności, tak aby nie było kolizji między prawem wspólnotowym a prawem wewnętrznym przed dniem 19 lipca 2001 r. Pomimo, iż adresatami Dyrektywy są państwa członkowskie, Polska jako państwo aspirujące do członkostwa w UE, musi uwzględniać prawo wspólnotowe, zarówno w procesie dostosowywania do standardów unijnych prawa już istniejącego jak i podczas tworzenia całkowicie nowych regulacji prawnych.

W myśl treści ustawy, wyróżnia się następujące pojęcia:

 1. podpis elektroniczny – dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny,

 2. bezpieczny podpis elektroniczny – podpis elektroniczny, który:

 1. jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,

 2. jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego
  i danych służących do składania podpisu elektronicznego,

 3. jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna,

 1. osoba składająca podpis elektroniczny – osobę fizyczną posiadającą urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego, która działa w imieniu własnym albo w imieniu innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

 2. dane służące do składania podpisu elektronicznego – niepowtarzalne i przyporządkowane osobie fizycznej dane, które są wykorzystywane przez tę osobę do składania podpisu elektronicznego,

 3. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego – niepowtarzalne i przyporządkowane osobie fizycznej dane, które są wykorzystywane do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny,

 4. urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego – sprzęt i oprogramowanie skonfigurowane w sposób umożliwiający złożenie podpisu lub poświadczenia elektronicznego przy wykorzystaniu danych służących do składania podpisu lub poświadczenia elektronicznego.

Do czego używa się kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

 • Do przesyłania ważnych dokumentów czy pism do oddziałów jednostek administracyjnych

 • Do składania podpisów pod ważnymi umowami, wysyłanymi drogą elektroniczną

 • Do składania i publikowania zleceń na niektórych portalach w sieci

 • Do uwierzytelniania transakcji w banku

 • Do podpisywania dokumentacji medycznej

 • Do przesyłania danych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)

 • Do składania deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Do składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego

 • Do 31 grudnia 2010 roku również do podpisywania faktur elektronicznych

Od 9 lipca 2011 roku darmową alternatywą dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest Profil Zaufany. Dzięki niemu również bez wychodzenia z domu i sprzed komputera jesteśmy w stanie podpisać dokumenty lub złożyć wnioski. Jego założenie możliwe jest do wykonania na przykład za pośrednictwem swojego konta w bankowości internetowej większości polskich banków.

Co najważniejsze, założenie Profilu Zaufanego i korzystanie z jego możliwości jest zupełnie darmowe i działa, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, jak odręczny podpis. Korzystanie z niego to przede wszystkim wygoda, oszczędność czasu i nieograniczony dostęp.

Co można załatwić dzięki Profilowi Zaufanemu?

 1. Złożenie wniosku o wydanie lub wymianę dowodu osobistego

 2. Sprawdzenie ilości punktów karnych

 3. Złożenie wniosku o 500+

 4. Złożenie deklaracji podatkowych

 5. Złożenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej

Co jest potrzebne, aby złożyć kwalifikowany podpis elektroniczny?

 1. Certyfikat, wraz z informacją o jego właścicielu

 2. Klucz publiczny, służący weryfikacji podpisu

 3. Klucz prywatny, służący prywatnej identyfikacji podpisu

 4. Urządzenie do odczytu kart kryptograficznych

 5. Aplikacja podpisująca

Aby kwalifikowany podpis elektroniczny mógł być ważny, muszą wobec niego zostać zastosowane wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS). Dodatkowo w życie w tym przypadku wchodzi treść powyższej ustawy.

Czym jest Zaufana Trzecia Strona?

Aby klucze kryptograficzne nie zostały podrobione, niezależna instytucja o nazwie Zaufana Trzecia Strona sporządza stosowny spis, przypisując klucze do konkretnych podmiotów, którymi mogą być osoby, organizacje czy urządzenia sieciowe. Nazywana jest również urzędem certyfikacji, a do jej obowiązków należy również wydawanie certyfikatów i dbałość o weryfikację tożsamości.

Źródła internetowe – https://supertlumacz.pl/tlumaczenia-techniczne/

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]