Praca tłumacza

Jak przetłumaczyć uprawnienia budowlane?

Masz uprawnienia budowlane? Jesteś inżynierem budownictwa i chcesz wyjechać za granicę aby tam pracować w zawodzie? A może jesteś obcokrajowcem i chcesz praktykować w Polsce? Co zrobić? Jakie są możliwości pracy w budownictwie i robotach budowlanych? Czy taka osoba musi zdawać ponownie egzamin zawodowy? A może wystarczy tylko potwierdzić kwalifikacje? Oto kilka słów na ten temat. Z artykułu dowiecie się jak przetłumaczyć uprawnienia budowlane.

Jak przetłumaczyć uprawnienia budowlane?

Aby praktykować w zawodzie należy mieć odpowiednie uprawnienia budowlane. Jak je zdobyć? Aby otrzymać uprawnienia budowlane bez ograniczeń trzeba posiadać dyplom inżyniera budownictwa. To podstawowy wymóg. Dodatkowo trzeba też odbyć dwuletnią praktykę w biurze projektów i roczną na budowie. Ale to nie wszystko. Aby uzyskać kwalifikacje zawodowe należy również zdać egzamin. Gdzie się go zdaje? Przed Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Co zrobić gdy chcemy praktykować za granicą? Albo gdy obcokrajowiec chce pracować w zawodzie na terenie Polski? Czy musi ponownie zdawać egzamin? A może ma już uprawnienia odpowiednie w danym kraju? Niestety nie. Takie uprawnienia należy potwierdzić. Jak to zrobić?

Jak przetłumaczyć uprawnienia budowlane? To warto wiedzieć

Jeśli chcesz na terenie Polski praktykować zawód, pewne kwestie musisz znać. Co warto wiedzieć na temat możliwości wykonywania zawodu na terenie Polski? Przed wszystkim to, że osoba, która zdobyła je za granicą musi potwierdzić swe kwalifikacje. Jak to zrobić? Trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Jego pozytywne rozpatrzenie oznacza uznanie kwalifikacji. A co za tym idzie -prawo do wykonywania zawodu w Polsce. Jak rozpocząć procedurę i gdzie należy złożyć taki wniosek? Zacznijmy od końca, czyli gdzie składa się taki wniosek.

Otóż, wniosek o uznanie kwalifikacji składa się do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wniosek należy wypełnić i złożyć z wymaganymi załącznikami. We wniosku zamieszczamy imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz dane kontaktowe. Nie można zapomnieć też o podaniu nazwy kraju w którym uzyskano uprawnienia budowlane wymagane dla inżynierów budownictwa. Należy też określić do wykonywania jakiego zawodu potrzebujemy uznania kwalifikacji zawodowych. Dokument musi zawierać bardzo dokładne informacje na temat posiadanych przez nas kwalifikacjach i uprawnieniach. To bardzo istotna kwestia. We wniosku podajemy również swoje odpowiednie wykształcenie. Czy to wszystko? Niestety nie. Równie ważne jak sam wniosek są jego załączniki.

Jak przetłumaczyć uprawnienia budowlane? Załączniki do wniosku

Nasz wniosek pozostanie bez rozpoznania jeśli nie dołączymy do niego wymaganych dokumentów. Wśród nich są dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe w specjalnościach o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 782). Ponadto należy dołączyć zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym wnioskodawcy przy budowie obiektów budowalnych. Tu muszą być wskazane obiekty budowlane, ich kubatury i powierzchnia. Wskazać też należy okres odbycia praktyki zawodowej z podaniem dat rozpoczęcia i ukończenia praktyki. Od czasu trwania praktyki zawodowej bardzo wiele zależy. Ale to wciąż nie wszystko. Należy tu również wskazać charakter czynności i pełnioną funkcję techniczną. Czyli czy byliśmy kierownikiem budowy czy inną osobą odpowiedzialną za dany projekt budowlany. Oprócz tego składamy zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej o tym, że nie zawieszono nam prawa do wykonywania zawodu lub nie pozbawiono prawa wykonywania zawodu . Jednym z najważniejszych dokumentów jest zaświadczenie o odbyciu praktyk zawodowych. Jak ją potwierdzić gdy odbywaliśmy ją za granicą? To nie takie proste jak na się wydaje.

Trzeba dokładnie tę kwestię sprawdzić w przepisach. W przypadku praktyki zawodowej, odbywanej za granicą kwestię tę reguluje § 4 rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zgodnie z nim odbycie praktyki zawodowej może być wyłącznie potwierdzone przez kierownika jednostki, w której praktyka ta się odbywała. I musi być to w formie dokumentu. Taka osoba musi mieć uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym wymaganiom z art. 14 ust 1 ustawy prawo budowlane. W zaświadczeniu musi znaleźć się szereg informacji dotyczących naszych kwalifikacji. Potwierdzenie praktyki musi być oczywiście na piśmie. A co gdy nie mamy wymaganej praktyki? Czasem warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca w budownictwie.

Tłumaczenie uprawnień budowlanych

Wszystkie dokumenty składane z wnioskiem muszą być przetłumaczone na język polski. I co najważniejsze, tu wymagane jest tłumaczenie przysięgłe. Nie ma innej drogi. Nie możemy złożyć tłumaczenia zwykłego. Nawet jeśli przekład jest z języka angielskiego czy niemieckiego. Takie wymagania stawiają przepisy. Bo wszystkie dokumenty składa się w języku polskim. Złożenie dokumentów nie oznacza jeszcze nadania uprawnień na terenie Polski. Przeprowadzane jest postępowanie przed Krajową Radą Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jeśli jesteś osobą posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, droga jest prostsza. Od osoby posiadającej uprawnienia budowalne zwykle nie wymaga się dodatkowych dokumentów. Ale jest coś, o czym nie można zapomnieć. To opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i opłata skarbowa. Ile kosztuje uznanie kwalifikacji zawodowych? To opłata wynosząca 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2020 roku jest to 2600 zł. Zatem ile wynosi opłata? Aktualnie to 910 zł. Wnosi się ją na konto bankowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Jak widać tłumaczenie uprawnień budowlanych to nie taka łatwa sprawa. Tym bardziej, że osoba, która chce praktykować zawód musi zgromadzić wiele dokumentów. To nie tylko potwierdzenie wiedzy technicznej, ale także praktyki przy projektowaniu i budowie obiektów budowlanych. I jak widać, to wciąż nie wszystko. Takie dokumenty musza być jeszcze przetłumaczone na język polski. I to przez tłumacza przysięgłego. Zatem droga do uznawania kwalifikacji zawodowych w Polsce jest naprawdę długa.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]